Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Λεωνίδας Αστέρης

Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας 1985-2016

Βιογραφικό του Κου Λεωνίδα Αστέρη

Ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Λεωνίδας Ἀστέρης ἐγεννήθη εἰς τὴν πάλαι ποτὲ μεγαλώνυμον Κοινότητα τοῦ Γαλατᾶ Κωνσταντινουπόλεως τὸ 1936, ὅπου καὶ ἄρχισε τὴν μουσική του σταδιοδρομία πεντάχρονος εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου ὡς Κανονάρχης. Ἐμαθήτευσε παρὰ τοῦ καλλιφώνου καὶ μύστου τῆς παραδόσεως ἀειμνήστου Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Παναγιώτου Κωνσταντινίδου.

Δεκαετὴς καὶ δεκατριετὴς δὶς προσελήφθη ἀπὸ τὸν Ἄρχοντα Λαμπαδάριον Θρασύβουλον Στανίτσα καὶ ἀπὸ τὸν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην Κωνσταντῖνον Πρίγγον εἰς τὸν Πατριαρχικόν Ναόν. Μετά τὴν μεταφώνησίν του ἔψαλε ὡς Δομέστικος μὲ τὸν πρῶτο διδάσκαλό του εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Χριστοῦ Σωτῆρος Γαλατᾶ.

Ὡς Πρωτοψάλτης ὑπηρέτησε ἀπὸ τὸ 1958 ἕως τὸ 1963 εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας μὲ Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τὸν π. Ἰωάννην Γαλάνην, μαθητὴν τοῦ Ἰακώβου Ναυπλιώτου τοῦ Πρωτοψάλτου ἀπό τὸν ὁποῖον ἐδιδάχθη πολλά.

Ἀπὸ τὸ 1963 ἕως τὸ 1979 ὡς Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων μὲ συνάδελφον Β´ ἱεροψάλτην τὸν καλλικέλαδον, θεωρητικόν καὶ ταχυγράφον Στέφανον Μπρούσαλη. Ἐδῶ ἡ θεία πρόνοια τὸν φέρει εἰς ἐπαφὴν μετὰ τοῦ τελευταίου Μεγάλου Δομεστίκου Ἀναστασίου Μιχαηλίδη, ἀπὸ τὸν ὁποῖον μέχρι τῆς τελευταίας του πνοῆς ἐδιδάχθη αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ γνωρίζῃ, ὅταν ἀργότερον θὰ ἀνελάμβανε τὸ βαρὺ φορτίο τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Ἀπὸ τὸ 1979 ἕως τὸ 1984 ἔψαλεν εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων ὡς Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς. Τῷ 1984 καλεῖται ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ νὰ ἀναλάβῃ τὴν πρωτοψαλτίαν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὅπου καὶ ὑπηρέτησε μέχρι το 2016.

Ὁ Λεωνίδας Ἀστέρης τυγχάνει ἀπόφοιτος τοῦ Ὠδείου Λυρικῆς Σκηνῆς καὶ Τέχνης καὶ Πρωταγωνιστὴς τῆς Λυρικῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τὸ 1969 ἕως τῆς σήμερον, ἑρμηνεύσας πάμπολλα ἔργα τοῦ γερμανικοῦ καὶ ἰταλικοῦ ῥεπερτορίου. Ἐμαθήτευσεν εἰς τὴν Μοζάρτιον Σχολήν τῆς πόλεως Σάλσμπουργκ εἰς μεγάλους διδασκάλους τοῦ ἄσματος (Σράϊρερ, Ντίσκαου). Ἐβραβεύθη εἰς διαγωνισμόν μὲ τὸ Βραβεῖον Κάρλ Ὂρφ μὲ τὴν προσωπικήν του συναυλία εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Βλασίου (Saint Blasius Kirche).

Διδάσκει ἀπό τριετίας εἰς τὸ Τμῆμα Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας τὸ τόσον ζωτικὸν διὰ τοὺς ἱεροψάλτας μάθημα, τὴν ὀρθοφωνίαν καὶ τεχνικὴν καλοφωνίας.

elGreek